Monitoring & modellering waterkwaliteit Purmerend

12 oktober 2009

Begin dit jaar is begonnen met de  monitoring en modellering van de waterkwantiteit en -kwaliteit van Purmerend. De eerste helft van het jaar is, mede door Nelen & Schuurmans, vooral gewerkt aan de ontwikkeling van monitoringsplannen voor waterkwantiteit en -kwaliteit en de opzet van een waterlopenmodel. In de rest van het jaar zal de uitvoering van analyses met het waterlopenmodel centraal staan en zal het verder uitgebouwd worden met een waterkwaliteitsmodule.

De gemeente Purmerend en het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier trekken gezamenlijk op om in beeld te krijgen hoe het watersysteem binnen de gemeente Purmerend functioneert. Hierbij staat de combinatie van kennis, monitoring en modellering centraal.

Het afgelopen half jaar zijn er monitoringsplannen ontwikkeld. Deze plannen hebben een pilotfunctie en geven richtlijnen voor de wijze waarop monitoring in andere gemeenten kan worden opgepakt. De ambities van Purmerend liggen dus erg hoog. Om ze te realiseren, werken het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de gemeente Purmerend  samen bij de uitvoering van het monitoringsplan. Op dit moment worden de eerste meetlocaties ingericht en wordt begonnen met de monitoring. De resultaten zullen inzicht geven in het functioneren van het watersysteem in de gemeente.

Het door Nelen & Schuurmans ontwikkelde waterlopenmodel voor Purmerend wordt de tweede helft van dit jaar ingezet om het inzicht in het watersysteem nog verder te vergroten. Nadat het model is gekalibreerd zullen er analyses naar wateroverlast, hydraulisch functioneren en doorstroming worden uitgevoerd. Daarnaast wordt het waterlopenmodel uitgebreid met een waterkwaliteitsmodule. In samenwerking met de gemeente en het hoogheemraadschap wordt een methode (incl. hulpmiddelen) ontwikkeld, waarmee in de toekomst ook voor andere gemeenten een waterkwaliteitsmodel kan worden ontwikkeld (bv. voor het nemen van KRW- maatregelen).

Voor vragen over dit project kunt u contact opnemen met Michiel Nieuwenhuis, telefoon nummer: 030-2330224 of via: michiel.nieuwenhuis@nelen-schuurmans.nl

Sluiten