Samenwerkingsregio Parkstad brengt regenwaterstructuur in kaart

14 maart 2017   2m overig

Projectdoelstelling

Bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen en herstructurering van bestaande gebieden zijn betrokken ontwerpers zich nog niet altijd voldoende bewust van de wateropgaven. Stedenbouwkundigen, planologen en landschapsarchitecten zullen beter geïnformeerd moeten worden over potentiële knelpunten, als ook de specifieke wensen en kansen voor water bij de (her)inrichting van een bepaald gebied. Uiteraard moet deze informatie al bij de eerste planschetsen op overzichtelijke wijze beschikbaar zijn. Om inzicht te krijgen in de potentiële knelpunten ten aanzien van de wateroverlast is het belangrijk om de bovengrondse regenwaterstructuur in beeld te krijgen. Daarom heeft de Samenwerkingsregio Parkstad besloten tot het opstellen van zogenaamde ‘regenwaterstructuurkaarten light’, waarbij met “light” gedoeld wordt op het feit dat samenwerkende partijen vooral geïnteresseerd zijn in overzichtelijke kaarten, die gebaseerd zijn op beschikbare kennis en ervaring, en minder op uitgebreide modelberekeningen en analyses.

Resultaat

Om dit te bereiken zijn de volgende inzichten en resultaten nodig:

› De locaties en aard met water op straat ten gevolge van een klimaatbui;

› De afstroming van regenwater over maaiveld als het riool volledig is gevuld, wat tot potentiële knelpunten leidt;

› Een helder afwegingskader ter beoordeling van water op straat tot knelpunten;

› Een overzicht van met maatregelen en oplossingsrichtingen, waarmee invulling kan worden gegeven aan het oplossen van de knelpunten;

› Vertaling van de bevindingen naar een bruikbaar en aansprekend eindproduct dat op de juiste wijze en het juiste niveau beschikbaar is.

Belangrijk aandachtspunt binnen het opstellen van deze regenwaterstructuurkaarten is dat het plan op een gedragen manier wordt gerealiseerd waarbij meerdere teams en afdelingen binnen de gemeente en het waterschap zijn betrokken. Hiermee geeft de gemeente al aan dat het niet alleen gaat om een concreet eindresultaat maar dat de weg ernaartoe, van grote waarde is. Dus juist het samenwerkingsproces bij de totstandkoming van dit plan, waardoor bewustwording ontstaat binnen de organisatie. Het project is voor de projectgroep geslaagd als het resultaat een breed draagvlak geniet en er enthousiasme heerst om de visie en maatregelen uit de regenwaterstructuurkaarten te omarmen en tot uitvoering te brengen.

Voor meer informatie neem contact op met dhr. Dave Deckers via 06-47486131 of dave.deckers@nelen-schuurmans.nl.

Deel dit artikel