Stresstest Light Klimaatbestendigheid voor Limburgse samenwerkingsregio Waterpanel Noord

16 januari 2018   2m persbericht

“WELKOM IN HET NIEUWE KLIMAAT” zei weerman Gerrit Hiemstra eind 2016 toen er zich weer een bijzondere situatie in het weer voordeed. Klimaatverandering is een feit, en we staan aan de lat om te werken aan een klimaatbestendig en waterrobuust ingericht Nederland, waar schade, door hitte, wateroverlast en droogte in de steden en in ons landelijk gebied, zoveel mogelijk beperkt blijft.

Het klimaatbestendig inrichten van onze leefomgeving vormt een uitdaging voor de komende jaren. Daarbij zijn we genoodzaakt om integraal naar onze leefomgeving te kijken. Kennis van het (afval)watersysteem is alleen daarbij niet voldoende, want integrale oplossingen zullen ook komen vanuit de ruimtelijke adaptatie van onze leefomgeving.

De samenwerkende partners van Waterpanel Noord zijn zich bewust van deze uitdaging. Daarom is op 31 oktober 2017 het project Stresstest Light Klimaatbestendigheid Waterpanel Noord gestart, dat tot juni 2018 duurt. In dit samenwerkingsverband werken 15 noord- & midden- Limburgse gemeenten samen met het Waterschap Limburg, Waterleidingmaatschappij Limburg en Waterschapsbedrijf Limburg op het gebied van water.

Nelen & Schuurmans brengt binnen deze studie de effecten van klimaatverandering in kaart voor de thema’s:

• Wateroverlast

• Droogte

• Hitte

• Waterkwaliteit

Al deze klimaateffecten gaan we samen met de partners doorvertalen naar kwetsbaarheden, knelpunten, kansen en oplossingsrichtingen. Het resultaat van deze stresstest gaat alle partners helpen om een volgende stap te kunnen maken in het opstellen van een adaptatieplan en -strategie, in lijn met de aanpak vanuit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie.

Om te komen tot de gewenste resultaten is het project opgedeeld in een aantal fasen, waarbinnen verschillende contactmomenten met de partners centraal staan:

• Inventarisatiebezoek (dec. ’17 & jan. ‘18)

• Veldbezoeken (feb. & mrt. ’18)

• Ambtelijke Klimaatateliers (mrt. & april. ’18)

• Bestuurlijke Klimaatconferentie (jun. ’18)

Deze contactmomenten dragen niet alleen bij aan de kwaliteit van de resultaten, maar zijn ook belangrijk voor het vergroten van draagvlak, urgentie en gedeelde verantwoordelijkheid binnen de eigen organisatie dat klimaatverandering met zich meebrengt.

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met

Dave Deckers

Email: Dave.Deckers@nelen-schuurmans.nl

Deel dit artikel